การศึกษาวิเคราะห์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลากระบวนงานการจัดทำแผนจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ภูมิภาค คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สพบ.ด้วยแนวคิด LEAN และเครื่องมือ ECRS (นิคม สุวรรณปักษ์)

     เผยแพร่การศึกษาวิเคราะห์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลากระบวนงานการจัดทำแผนจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ภูมิภาค คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สพบ.ด้วยแนวคิด LEAN และเครื่องมือ ECRS จัดทำโดย นิคม สุวรรณปักษ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่